Tillbaka till översikten

Privatliv och dataskyddspolicy

Efterföljande försöker vi förklara på ett begripligt sätt vilka verktyg och hostinglösningar vi använder och varför vi använder dem.

Dát ovddideapmi sáhttá doaimmahit vejolašvuođa birra maid sin oaidnemat olbmuid personálalaš dáhttuiguin, go sin diehtu leat oaidnit dán wepside sullii. Personálalaš dáhttu leat buot dáhtut, gii sin birra lea persovnnalaččat. Veahket vejolašvuođa birra ovdal dán ovddideapmi sullii ovdal dán teksti ovdal dán vejolašvuođa.

Datahanteringen på denna webbplats utförs av wirewire GmbH. Våra kontaktuppgifter finns i impressum på denna webbplats.

Dina data samlas in dels genom att du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär eller i appen.

Andra data samlas in automatiskt när du besöker webbplatsen genom våra IT-system. Det är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Insamlingen av dessa data sker automatiskt när du besöker vår webbplats.

En del av datan samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av appen och webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa data. Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Dessutom har du rätt att under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. För detta och andra frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss.

När du besöker denna webbplats kan ditt surfande statistiskt utvärderas. Det görs främst med s.k. analysprogram. Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

Meadána ár láithreán gréasáin ag AWS. Soláthróir Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Lucsamburg (anseo AWS). Má thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin, déantar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil ar fhreastalaithe AWS. Féadfar sonraí pearsanta a chur chomh maith chuig an mháthairchuideachta AWS sna Stáit Aontaithe. Tá an t-oibríocht sonraí chuig na Stáit Aontaithe bunaithe ar na Clásálacha Sainordaithe AE. Féach sonraí anseo: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Leideanna breise ar fáil i bPolasaí Príobháideachta AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. Úsáidtear AWS de réir Airteagal 6 (1) lit. f RODO. Tá spéis léirithe agam i réimse ár láithreán gréasáin a léiriú chomh casta agus is féidir. Má iarrtar cead cuí, déantar an próiseáil de réir Airteagal 6 (1) lit. a RODO agus § 25 (1) TTDSG, más rud é go mbaineann an cheadúnas le stóráil fianán nó rochtain ar fhaisnéis ar fhíseán crua an úsáideora (m.sh. Lámhfhiontraíocht Uirlisí) de réir TTDSG. Is féidir an cheadúnas a chanceláil i gcoitinne.

Vi, operatörerna av denna webbplats, tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga dataskyddsföreskrifter samt denna integritetspolicy. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker. Vi påpekar att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetshål. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Den ansvariga enheten för databehandlingen på denna webbplats är:

wirewire GmbH

Reudnitzer Str. 1 04103 Leipzig Tyskland

Den ansvariga enheten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser o.dyl.).

Du hittar vår kontakt här.

Om det inte anges någon specifik lagringstid i denna integritetspolicy, förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen upphör. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandlingen, raderas dina uppgifter om vi inte har några andra lagliga skäl för lagring av dina personuppgifter (t.ex. lagstadgade lagringsfrister inom skatte- eller handelsrätt); i det senare fallet sker radering efter att dessa skäl har upphört.

Om du har samtyckt till databehandlingen, behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen (DSGVO) eller artikel 9.2 a i DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter enligt artikel 9.1 i DSGVO behandlas. Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter till tredje länder, sker databehandlingen också på grundval av artikel 49.1 a i DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information på din enhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), sker databehandlingen också på grundval av § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter är nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om de är nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Databehandlingen kan också ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. De tillämpliga rättsliga grunderna för respektive fall beskrivs i de följande styckena i denna integritetspolicy.

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra dataskyddsmässigt osäkra tredje länder. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredje länder och behandlas där. Vi påpekar att dessa länder inte kan garantera en dataskyddsnivå jämförbar med EU. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan överklaga detta rättsligt. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar dina data som finns på amerikanska servrar för övervakningsändamål, utvärderar dem och lagrar dem permanent. Vi har ingen inverkan på dessa behandlingsaktiviteter.

Många databehandlingsprocesser är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Lagligheten av databehandlingen fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Om det föreligger överträdelser av DSGVO har de registrerade rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller där överträdelsen påstås ha skett. Klagomålsrätten gäller utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

OM DATAFÖRÄRBEHANDLINGEN SKER PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 6.1 ELLER F I DSGVO HAR DU ALLTID RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR PÅ GRUNDER SOM UPPKOMMER I DIN SPECIFIKA SITUATION MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR EVENTUELLT PROFILERING SOM STÖDS AV DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSGRUNDEN FÖR VARJE BEHANDLING FRAMGÅR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM INTE VI KAN VISAR ÖVERVÄGANDE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÖVERVÄGER DINA INTRESSSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN ÄR FÖR ATT GÖRA GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DSGVO). OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNING MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 I DSGVO).

Om det föreligger överträdelser av DSGVO har de registrerade rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller där överträdelsen påstås ha skett. Klagomålsrätten gäller utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Du har rätt att få ut data som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal, i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att överföra dessa data till en annan ansvarig. Om du begär direktöverföring av uppgifterna till en annan ansvarig, sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

Du har enligt gällande lagstiftning alltid rätt att kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och eventuellt rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss angående detta. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall: Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som vi har lagrat, behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/eller sker på ett olagligt sätt kan du istället för radering begära begränsning av databehandlingen. Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att begära istället för radering, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har gjort invändningar enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Under tiden som det ännu inte är fastställt vilka intressen som väger tyngst har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom deras lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

Den offentliga webbplatsen innehåller inga personuppgifter. Den är värd på Vercel (Frontend) och AWS (Content Management/Backend). Vercel tillåter oss att ha en mycket snabb och dynamisk webbplats medan AWS är idealiskt för våra enkla krav på innehållshantering. Vi behandlar inte personuppgifter på webbplatsen.

Vi använder Auth0 för alla inloggningsprocesser. Auth0 är DSGVO-kompatibelt och används av många stora tyska företag för Customer Identity Management (CIAM) för att hantera användarkonton och inloggningar i olika applikationer. Detta har fördelen att vi kan outsourca detta mycket säkerhetskänsliga område till en erfaren leverantör som kan erbjuda betydligt bättre säkerhet än en egen lösning. Till exempel förblir alla lösenord hos Auth0 och överförs aldrig till våra egna applikationer.

Denna sida använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, SSL- eller TLS-kryptering. En krypterad anslutning känns igen av att adressfältet i webbläsaren ändras från http:// till https:// och av hänglåssymbolen i webbläsarraden. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam-e-post

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras enligt skyldigheten att lämna information för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial motsätts härmed. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. genom spam-e-post.

Sidans leverantör samlar in och lagrar automatiskt information i s.k. serverloggfiler som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är: webbläsartyp och webbläsarversion, användt operativsystem, hänvisnings-URL, värdnamn för den åtkommande datorn, tidpunkt för serverbegäran, IP-adress. Dessa data sammanförs inte med andra datakällor. Insamlingen av dessa data sker på grundval av art. 6.1 f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverloggfiler samlas in.

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret lagrar vi dina uppgifter från förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter du angav där för att kunna behandla förfrågan och för att kunna hantera eventuella följdfrågor. Dessa data kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa data sker på grundval av art. 6.1 b DSGVO, om din förfrågan har att göra med uppfyllandet av ett avtal eller om det krävs för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst. De uppgifter du angav i kontaktformuläret hos oss förblir hos oss tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller ändamålet för datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad behandling av din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagringstider – förblir opåverkade.

Vi använder det öppna källkods livechatsystemet på vår webbplatsChatwoot som ett självhostat system. Chatwoot använder cookies. Det är textfiler som sparas på din dator för att möjliggöra användningen av webbplatsens livechatt av dig. IP-adressen sparas inte vid användningen. Chatwoot laddas endast om du klickar på chattsymbolen längst ned till höger på webbplatsen eller på Starta chatt i appen.

Förfrågan via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon lagrar vi din förfrågan inklusive all personrelaterad data (namn, förfrågan) för att kunna behandla ditt ärende hos oss. Dessa data kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa data sker på grundval av art. 6.1 b DSGVO, om din förfrågan har att göra med uppfyllandet av ett avtal eller om det krävs för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst. De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller ändamålet för datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad behandling av ditt ärende). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagringstider – förblir opåverkade.

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E- Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte weiter. Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, E-Mail-Adressen aus unserem Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu löschen oder zu sperren. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, sich bei uns über unseren Internetauftritt für unsere kostenlosen Newsletter anmelden zu können. Zum Newsletterversand setzen wir MailChimp, einen Dienst der The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, nachfolgend nur „The Rocket Science Group“ genannt, ein. Zudem bietet The Rocket Science Group unter http://mailchimp.com/legal/privacy/ weitergehende Datenschutzinformationen an. Falls Sie sich zu unserem Newsletter-Versand anmelden, werden die während des Anmeldevorgangs abgefragten Daten, wie Ihre E-Mail-Adresse sowie, optional, Ihr Name nebst Anschrift, durch The Rocket Science Group verarbeitet. Zudem werden Ihre IP-Adresse sowie das Datum Ihrer Anmeldung nebst Uhrzeit gespeichert. Im Rahmen des weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters eingeholt, der Inhalt konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Der anschließend über The Rocket Science Group versandte Newsletter enthält zudem einen sog. Zählpixel, auch Web Beacon genannt“. Mit Hilfe dieses Zählpixels können wir auswerten, ob und wann Sie unseren Newsletter gelesen haben und ob Sie den in dem Newsletter etwaig enthaltenen weiterführenden Links gefolgt sind. Neben weiteren technischen Daten, wie bspw. die Daten Ihres EDV-Systems und Ihre IP-Adresse, werden die dabei verarbeiteten Daten gespeichert, damit wir unser Newsletter-Angebot optimieren und auf die Wünsche der Leser eingehen können. Die Daten werden also zur Steigerung der Qualität und Attraktivität unseres Newsletter-Angebots zu steigern. Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters und die Analyse ist Art. 6 Abs. 1 lit. a.) DSGVO. Die Einwilligung in den Newsletter-Versand können Sie gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren Widerruf in Kenntnis setzen oder den in jedem Newsletter enthaltenen Abmeldelink betätigen.

Webbapplikationen är värd påAmazon Web Services (AWS)AWS värdar datan i Frankfurt am Main och är ledande inom molntjänster. Vi har valt denna leverantör eftersom för närvarande endast AWS tillsammans med några andra amerikanska konkurrenter kan erbjuda de mest moderna molnlösningarna.https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-centeriOS (Apple AppStore)

Um die App im Apple AppStore zu veröffentlichen, wird diese an Apple übertragen. In der App selbst werden nur Benachrichtigungen über Google Firebase gesendet. Die Authentifizierung erfolgt aus Sicherheitsgründen über ein überlagerndes Browserfenster, das bedeutet die eigentliche App sieht nie die Logindaten des Benutzer sondern nur einen sogenannten Token.

För att publicera appen i Google Play Store överförs den till Google. I appen skickas endast meddelanden via Google Firebase. Autentiseringen sker av säkerhetsskäl via ett överlagrat webbläsarfönster, vilket innebär att den faktiska appen aldrig ser användarens inloggningsuppgifter utan endast en så kalladToken.

Denna webbplats använder s.k. webbtypsnitt från Google för enhetlig visning av typsnitt. Google-typsnitten är installerade lokalt. Det sker ingen anslutning till Googles servrar. Ytterligare information om Google Web Fonts finns påhttps://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). För denna webbanalystjänst används s.k. ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator och som sedan möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av vår webbplats överförs till en server från Google i USA och sparas där. Om IP-anonymiseringen är aktiverad på vår webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en server från Google i USA och förkortas där. Med hjälp av informationen som samlas in kan Google utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs via Google Analytics från din webbläsare kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Om du inte vill att informationen ska samlas in via Google Analytics kan du förhindra lagringen av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att i så fall kanske inte alla funktioner på vår webbplats kan användas fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlas in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan. Du kan också förhindra att informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google samt att denna information behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns tillgängligt under följande länk:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Denna webbplats använder Font Awesome för enhetlig visning av typsnitt. Font Awesome är installerat lokalt. Det sker ingen anslutning till Fonticons, Inc:s servrar. Ytterligare information om Font Awesome finns i Font Awesomes integritetspolicy på:

https://fontawesome.com/privacy.

Källa eller mall för dataskyddspolicyn, eller tack till:https://www.e-recht24.de