Tillbaka till översikten

Ávvalgeahččalasat (ÁGB)

Vår mobila app och webbapplikation "Memo"

Datum: 15. november 2022

Tjänsterna i Memo-applikationen och dess användning sker uteslutande på grundval av föreliggande allmänna villkor (AGB). Vår app 'Memo' (nedanför även förkortat benämnd vår app) är kostnadsfri som webbapplikation samt som nedladdningsversion för iOS och som Android-version. Vår app är tillsammans med 'ANABOX smart', enligt MDR klass I, certifierad som medicinteknisk produkt.

Med användare avses nedan både patienten som använder ANABOX smart och personen eller personerna som använder vår app och/eller initialiserar ANABOX smart.

Funktionaliteten av vår app kan variera beroende på operativsystem. Funktionerna beskrivs i respektive appbutik, t.ex. iTunes, Google Play osv. (nedan kallad 'appbutik'). Maskin- och firmware-kraven för att köra appen på enheter anges i appbutiken. wirewire GmbH tillåter endast användning av vår app för personer över 18 år. Dessutom är användningen av vår app begränsad till länderna Tyskland och Österrike. Appens användning är begränsad till området för Förbundsrepubliken Tyskland.

Uppdateringar av appar tillhandahålls av wirewire GmbH enligt lagens krav enligt § 327f i den tyska civillagen. Utöver detta förbehåller sig wirewire GmbH rätten att göra ytterligare uppdateringar efter eget gottfinnande. För att användaren ska kunna ladda ner aktuellt innehåll till sin enhet med hjälp av apparna kräver wirewire GmbH en stabil internetanslutning för användarens mobila enhet. wirewire GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra en app på ett sätt som är rimligt för användaren, t.ex. för att vidareutveckla den samt förbättra kvaliteten. Detta gäller både teknisk och innehållsmässig vidareutveckling.

Korrektheten, fullständigheten eller aktualiteten av vår app eller tredjeparts tjänster eller information och innehåll som tillhandahålls inom vår app ingår uttryckligen inte i prestanda- eller kontraktsomfånget för vår app.

Användningen av vår app och tillhandahållandet av information genom vår app ersätter inte diagnos eller tillhandahållande av information från en läkare. En egen medicinsk granskning av den tillhandahållna informationen av användaren är oumbärlig.

Användarna av vår app och ANABOX smart måste självständigt och eget ansvar bedöma varje intag eller uteblivet intag. Intagstiderna genom vår app och genom ANABOX smart är endast till hjälp. Användaren måste självständigt och eget ansvar se till att intaget sker vid rätt tidpunkt. För intag av läkemedel måste användaren dessutom informera sig i respektive bruksanvisning från respektive läkemedelsleverantör och vid tvekan försäkra sig genom samråd med läkare eller apotekare. Informationen som tillhandahålls av vår app utgör inte rådgivning, diagnos eller rekommendation och kan inte heller ersätta kvalificerad rådgivning från lämpligt utbildad personal, såsom läkare eller apotekare. Det finns ingen rätt till fullständighet av den tillhandahållna informationen genom vår app och genom ANABOX smart. Detta gäller särskilt för utebliven visning av eventuell dosering, både genom vår app och genom ANABOX smart. Även vid utebliven visning av en varning kan det finnas en motsvarande risk.

De information som tillhandahålls till användaren fungerar endast som hjälpmedel och befriar inte användaren från att på något sätt självständigt använda appen eller ANABOX smart.

Vår app erbjuds kostnadsfritt. Användare kan bland annat skapa medicinska scheman och hantera meddelanden via sin smartphone. Användning i kombination med ANABOX smart är avgiftsbelagd och debiteras månadsvis som en prenumeration. Vid tecknande av en prenumeration visas medicinuttagen från den anslutna ANABOX smart i realtid i vår app. Den anslutna ANABOX smart kan också anpassas individuellt. En separat prenumeration krävs för varje ANABOX smart.

Genom appen kan användaren hämta aktuellt innehåll i form av en självförnyande in-app-prenumeration (”prenumeration”). Tillgängliga löptider visas i beställningsalternativen. Fakturering och hantering av prenumerationen sker endast via användarens App Store-konto. Avtalet om (in)köp i appen och prenumerationen ingås mellan användaren och den aktuella App Store-operatören. Prenumerationen förnyas automatiskt efter minsta avtalsperiod. Den automatiska förnyelsen kan stängas av upp till 24 timmar före utgången via kontoinställningarna i App Store. Din prenumeration kan avslutas via kontoinställningarna i App Store. wirewire GmbH förbehåller sig rätten att justera höjden på den månatliga prenumerationen för framtiden.

Betalningshanteringen för appar med kostnad och köp i appen sker direkt med appbutikens operatör via användarkontot. Återbetalning av betalningar som gjorts i appbutiken av wirewire GmnH är inte möjlig. Allmänna affärsvillkor/användarvillkor för appbutikens operatör gäller i detta avseende. Eventuell ångerrätt ska utövas uteslutande hos butiksanbietaren. Allmänna affärsvillkor/användarvillkor för butiksanbietaren gäller i detta avseende.

En översikt över användningen av användardata finns strukturerad separat på följande URL: https://anabox-smart.de/posts/privacy

Vi ansvarar endast för uppsåt eller grov vårdslöshet enligt följande bestämmelser.

I den utsträckning väsentliga avtalsförpliktelser – dvs. förpliktelser vars uppfyllande är av särskild betydelse för uppnåendet av avtalets syfte och/eller vars fullgörande överhuvudtaget möjliggör en ordentlig genomförande av avtalet och som den andra avtalsparten regelbundet får lita på att de uppfylls – är berörda, ansvaras även för ringa vårdslöshet.

Ansvaret för enkel vårdslöshet är begränsat till den förutsägbara och kontraktsenliga skadan, med vilken varje avtalspart vid avtalets ingående måste räkna med att den uppstår med hänsyn till de omständigheter som var kända för dem vid den tiden.

Ovanstående ansvarsbestämmelser gäller uttryckligen inte ansvar för skador till följd av kränkning av liv, kropp eller hälsa, eventuella anspråk enligt produktansvarslagen samt på grund av garanterade egenskaper eller övertagna garantier.

Tilläggsavtal, ändringar eller tillägg kräver skriftlig form för att vara giltiga. Detta gäller även för upphävande av skriftlig form. Tysklands lag ska tillämpas. Erfüllungsort ist der Sitz der wirewire GmbH. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis ogiltiga påverkar detta inte giltigheten av övriga bestämmelser. Istället för ogiltig eller ogiltig bestämmelse ska den bestämmelse gälla som är närmast den ogiltiga eller ogiltiga. Detsamma gäller vid en regleringslucka.

Om användaren efter avtalets ingående flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort utanför Tysklands område, är domstolsorten för alla tvister som uppstår från detta avtal wirewire GmbH:s säte. Detsamma gäller om användaren har sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands. Avvikande eller kompletterande affärsvillkor från användaren blir inte en del av avtalet om inte wirewire GmbH uttryckligen har godkänt deras giltighet.