Terug naar het overzicht

Algemene voorwaarden (AV)

Onze mobiele app en webapplicatie "Memo"

Stand: 15 november 2022

De diensten van de Memo-applicatie en het gebruik ervan vinden uitsluitend plaats op basis van de algemene voorwaarden (AV) die hierbij worden verstrekt. Onze app 'Memo' (hierna ook kortweg onze app genoemd) is gratis beschikbaar als webapplicatie en als downloadversie voor iOS en Android. Onze app is gecertificeerd als medisch hulpmiddel in combinatie met de 'ANABOX smart', volgens MDR klasse I.

Met de term 'gebruiker' wordt zowel de patiënt bedoeld die de ANABOX smart gebruikt, als de persoon of personen die onze app bedienen en/of de ANABOX smart initialiseren.

De functionaliteit van onze app kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem. De functies worden beschreven in de respectievelijke app store, zoals bijvoorbeeld iTunes, Google Play, enz. (hierna voor allemaal de 'app store'). De hardware- en firmwarevereisten voor het gebruik van de app op eindapparaten worden vermeld in de app store. wirewire GmbH staat het gebruik van onze app alleen toe aan personen van 18 jaar en ouder. Bovendien is het gebruik van onze app beperkt tot Duitsland en Oostenrijk. Het gebruik van de app is beperkt tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

Updates van apps worden door wirewire GmbH verstrekt in de wettelijk vereiste mate overeenkomstig § 327f BGB. Bovendien behoudt wirewire GmbH zich het recht voor om verdergaande updates naar eigen goeddunken uit te voeren. Om de gebruiker in staat te stellen actuele inhoud naar zijn apparaat te downloaden, vereist wirewire GmbH een stabiele internetverbinding van het mobiele eindapparaat van de gebruiker. Wirewire GmbH behoudt zich het recht voor om een app op elk moment op een voor de gebruiker aanvaardbare manier te wijzigen, bijvoorbeeld om deze verder te ontwikkelen en de kwaliteit te verbeteren. Dit geldt zowel voor technische als inhoudelijke ontwikkelingen.

De juistheid, volledigheid of actualiteit van onze app of de diensten van derden, evenals informatie en inhoud die binnen onze app wordt verstrekt, vallen nadrukkelijk niet onder de prestatie- of contractuele omvang van onze app.

Het gebruik van onze app en het verstrekken van informatie door onze app vervangen niet de diagnose of het verstrekken van informatie door een arts. Een eigen medische beoordeling van de verstrekte informatie door de gebruiker is essentieel.

Gebruikers van onze app en de ANABOX smart zijn zelfstandig en eigen verantwoordelijk voor het controleren van elk gebruik of niet-gebruik. De innametijden door onze app en door de ANABOX smart zijn slechts een hulpmiddel. De gebruiker is zelfstandig en eigen verantwoordelijk voor het juiste tijdstip van inname. Bovendien moet de gebruiker zich informeren over het innemen van een medicijn in de respectievelijke gebruiksaanwijzing van de respectievelijke farmaceutische aanbieder en indien nodig verifiëren door overleg met de arts of apotheker. De informatie verstrekt door onze app vormt geen advies, diagnose of aanbeveling en kan een gekwalificeerd advies van deskundig personeel, zoals artsen of apothekers, niet vervangen. Er is geen garantie op volledigheid van de verstrekte informatie door onze app en door de ANABOX smart. Dit geldt met name voor het niet weergeven van mogelijke inname, zowel door onze app als door de ANABOX smart. Zelfs bij het niet weergeven van een waarschuwing kan er een overeenkomstig risico bestaan.

De informatie die aan de gebruiker wordt verstrekt, dient alleen als hulpmiddel en ontslaat de gebruiker op geen enkel moment van een eigen verantwoordelijk gebruik van de app of de ANABOX smart.

Onze app wordt gratis ter beschikking gesteld. Gebruikers kunnen onder andere medicatieplannen maken en meldingen beheren via hun smartphone. Het gebruik in combinatie met ANABOX smart is tegen betaling en vereist een maandelijks abonnement. Bij het afsluiten van een abonnement worden de medicijninname van de verbonden ANABOX smart in realtime weergegeven in onze app. De verbonden ANABOX smart kan verder gepersonaliseerd worden. Voor elke ANABOX smart is een apart abonnement vereist.

Met behulp van de app kan de gebruiker actuele inhoud verkrijgen in de vorm van een automatisch verlengend in-app-abonnement ("Abonnement"). De beschikbare looptijden worden weergegeven in de bestelopties. De facturering en het beheer van het abonnement verlopen uitsluitend via de App Store-account van de gebruiker. Het contract voor de (in)app-aankoop en het abonnement komt tot stand tussen de gebruiker en de respectievelijke App Store-beheerder. Het abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de minimale contractduur. De automatische verlenging kan tot 24 uur voor afloop worden uitgeschakeld via de accountinstellingen in de App Store. Uw abonnement kan worden beëindigd via de accountinstellingen in de App Store. wirewire GmbH behoudt zich het recht voor om de hoogte van het maandelijkse abonnement in de toekomst aan te passen.

De betalingsverwerking voor betaalde apps en in-app-aankopen vindt rechtstreeks plaats via de beheerder van de app-store via de gebruikersaccount. Restitutie van betalingen die zijn gedaan in de app-store door wirewire GmnH is uitgesloten. In dit opzicht zijn de algemene voorwaarden/gebruiksvoorwaarden van de app-storebeheerder van toepassing. Het eventuele herroepingsrecht moet uitsluitend worden uitgeoefend bij de aanbieder van de store. In dit opzicht zijn de algemene voorwaarden/gebruiksvoorwaarden van de store-aanbieder van toepassing.

Een overzicht van het gebruik van gebruikersgegevens is apart gestructureerd te vinden op de volgende URL: https://anabox-smart.de/posts/privacy

Wij zijn slechts aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid overeenkomstig de volgende bepalingen.

Voor zover wezenlijke contractuele verplichtingen – d.w.z. verplichtingen waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst en/of waarvan de vervulling de ordelijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarop de contractspartij regelmatig mag vertrouwen – worden geschonden, is er ook aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid.

De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is beperkt tot de voorzienbare en contractueel typische schade waarvan elke contractpartij bij het sluiten van de overeenkomst op basis van de haar op dat moment bekende omstandigheden moest uitgaan.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen hebben uitdrukkelijk geen betrekking op de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid, eventuele vorderingen uit hoofde van de wet productaansprakelijkheid, alsmede vanwege gegarandeerde eigenschappen of overgenomen garanties.

Aanvullende afspraken, wijzigingen of aanvullingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook voor het intrekken van de schriftelijke vorm. Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De plaats van nakoming is de statutaire zetel van wirewire GmbH. Mocht een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige of nietig geworden bepaling geldt de bepaling die het dichtst in de buurt komt van de ongeldige of nietig geworden bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in de regeling.

Indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats verplaatst buiten het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de rechtbank van de statutaire zetel van wirewire GmbH bevoegd voor alle geschillen uit deze overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de gebruiker zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland heeft. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij wirewire GmbH hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.